n

Netwerk Maritieme Bronnen

netwerk-maritieme-bronnen
Created on Sep 17th, 2020

Het Huygens ING ontwikkelt in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Rijksmuseum, Het Scheepvaartmuseum en het Zuiderzeemuseum een pilot waarin data over museale objecten worden verknoopt met gegevens uit historische datasets door middel van Linked Open Data. Doel van de pilot is om de meerwaarde te tonen van het verbinden van data uit diverse historische en archeologische bronnen.

Voor onderzoekers en genealogen levert deze methode nieuwe onderzoeksmogelijkheden op, terwijl musea contextinformatie verkrijgen over hun collecties en het brede publiek kan ervaren welke verbanden er bestaan tussen archeologische vondsten en de opvarenden van een bepaald schip. Het thema van de pilot is de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Op het symposium van het Maritiem Portal en de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland (NMGN) op 23 november 2018 zijn de resultaten van de pilot getoond in een demo.

Members

Netwerk Maritieme Bronnen Demonstrator

Created 2 years ago

Introductie

Erfgoedinformatie komt in steeds grotere mate in digitale vorm beschikbaar. Dit geldt zeker ook voor maritiem erfgoed. Deze demo laat zien dat toepassing van linked data-techniek grote kansen biedt om informatie van archieven, bibliotheken, musea en onderzoeksinstellingen onderling te verbinden, te verrijken en onbegrensd toegankelijk te maken. Deze techniek stelt gebruikers in staat om maritieme collecties en datasets in allerlei variaties te bevragen en deze in samenhang te bezien. Het bredere publiek kan hiermee op nieuwe, virtuele manieren bij maritiem erfgoed worden betrokken, wat de maatschappelijke impact van het erfgoed versterkt.

Het begint echter allemaal bij samenwerking. Het verbinden van data vereist dat de eigen collecties en datasets met anderen worden gedeeld en dat we samen nadenken over het creëren van nieuwe verbanden. Dit is een voortdurend proces en vergt ook samenwerking in een groter, decentraal verband – een Netwerk Maritieme Bronnen. Met deze demo zetten het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Rijksmuseum, Het Scheepvaartmuseum en het Zuiderzeemuseum de eerste concrete stappen.

De demo is opgebouwd rond de Verenigde Oost-Indische Compagnie. De VOC wordt in 1602 opgericht om geld te verdienen aan de specerijenhandel van Azië naar Europa, en blijft vervolgens bijna twee eeuwen lang actief als handelscompagnie. Anno 2018 herbergen archieven, musea en onderzoeksinstituten een schat aan bronnenmateriaal van en over de VOC, uiteenlopend van papieren documenten als scheepsjournalen en soldijboeken tot databases en vondsten uit scheepswrakken. Het diverse karakter van de bronnen en hun verspreiding over diverse instellingen maakt de VOC, en VOC-schip 't Vliegend Hart in het bijzonder, bij uitstek geschikt als thema voor deze demo.