Dutch; Flemish
@en
duits
@nl
frans
@nl
latijn
@nl
nederlands
@nl
néerlandais; flamand
@fr
English
@en
anglais
@fr
engels
@nl
nederlands
@nl
French
@en
frans
@nl
français
@fr
latijn
@nl
nederlands
@nl
German
@en
allemand
@fr
Latin
@en
latijn
@nl
latin
@fr
nederlands
@nl
Undetermined
@en
indéterminée
@fr
onbepaald
@nl
Beschryving van het eiland Sum ...... gineele kaart van dat eiland,
Voorloopig register van charte ...... de reductie, of het jaar 1594
Gedenkboek van Stad en Lande; ...... en schoolen in dit gewest ...
De algemeene en byzondere natu ...... yving van des konings kabinet.
Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden,
Brief aan den besten en belanghebbenden burger, in Groningen
Iets voor de burgery van Groni ...... woort van Joseph aan Benjamin.
Briev van een Groninger burger ...... en diende te worden vernietigd
Samenspraak tusschen een burge ...... efensie voor die van Groningen
Antwoort aan de ontmaskers van ...... oprechte Groninger schutteryen
Briev aan de zogenaamde patrio ...... over de tegenswoordige tyden.